23:59

Mircea Vulcănescu. Dimensiunea românească a existenţei. Ispita dacică "Nu lângă Columna lui Traian îți dovedeşti dacismul. Conciul femeilor din Inidoara nu s-a schimbat. Printre ostaşii lui Decebal recunoşti cuşmele ţăranilor din Ţara Oaşului"

CÓNCI, conciuri, s. n. Coc-2. ♦ (Reg.) Cerc de lemn, de lână împletită etc., învelit în pânză sau într-o împletitură de păr, pe care, în unele regiuni de la țară, îl poartă femeile măritate pe creștetul capului, sub basma.Mircea Vulcănescu - Dimensiunea românească a existenţei - Ispita dacică

Determinarea componentelor unui suflet naţional nu-i o problemă uşoară. Conceptul chiar de suflet naţional, de ethos, e supus discuţiei şi, ca atare, spre a evita neclarităţi, se impune să lămurim, în prealabil, planul pe care se va situa această expunere. Planul acesta nu poate fi decât planul unei psihologii colective diferenţiale, adică domeniul unor reacţiuni ale sufletului omenesc, tipice pentru o anumită colectivitate.

Ce înseamnă însă reacţiunea tipică a unui colectiv? Înseamnă, în primul rând, reacţiunea statisticeşte predominantă, nu reacţiunea numericeşte uniformă; altfel zis, într-un colectiv caracterizat din punct de vedere tipic cu o anumită reacţiune, se poate întâmpla ca anumiţi indivizi să manifeste altă reacţiune decât cea tipică, fără ca totuşi prin aceasta să se altereze caracteristica ansamblului.

Cum e însă posibil să se caracterizeze un colectiv ale cărui reacţiuni nu au făcut obiectul unei asemenea inventarieri numerice? Aci intervine procedeul sintetizator al spiritului omenesc, care intuieşte de-a dreptul frecvenţa anumitor însuşiri şi o transformă în caracteristica definitorie pentru grup.

Când se spune astfel că francezul este clar, germanul profund ori americanul practic, aceasta nu înseamnă că nu există şi unele nebulozităţi la cei dintâi, unele superficialităţi la ceilalţi, ori unele fapte dezinteresate la cei din urmă. Înseamnă numai că ceea ce mintea omenească întâlneşte mai frecvent şi determină drept caracter de recunoaştere grupului sunt cele trei însuşiri amintite.

Când vorbim deci de un suflet naţional, nu putem face abstracţiune de o anumită viziune intuitivă a materialului asupra căruia vorbim. Acei care, ocupându-se de realităţi sociale, cred că pot face abstracţiune de asemenea viziuni intuitive şi folosi metodele riguroase ale ştiinţelor experimentale, să ne ierte, deci, că nu vom avea pretenţia să ne aşezăm pe terenul pe care cearcă sa se aşeze şi pe care noi îl contestăm şi pentru dânşii.

Am fi deci fericiţi dacă consideraţiunile pe care le vom face asupra ethosului românesc s-ar putea situa în prelungirea eforturilor unui Ernst Robert Curtius, asupra spiritului germanic; ale lui Max Scheler, din Das Nazionale im Denken Frankreichs, ori ale unui Max Weber, asupra spiritului protestantismului – mai curând decât pe linia psihologiei popoarelor, cu pretenţie de rigori ştiinţifice, dar în fond cu un mult mai mare grad de afirmaţie demn de controlat al unor Fouillée ori ale unui Drăghicescu.

Căutând să determinăm componenţa sufletului românesc, se presupune că trebuie să cunoaştem cel puţin aceste două lucruri: componentul şi compusul. Sufletul romanesc este însă o realitate complexă, asupra căreia, cu toată previziunea de caracterizare mioritică, cercetătorii sunt departe de a fi căzut de acord asupra realităţii dintre ce este într-adevăr şi ceea ce vor ei să fie acest suflet.

Mai puţin dificil, aparent, stau lucrurile referitoare la sufletul dac. Zic: în aparenţă, pentru că dacă cele câteva documente, printre care izvoare contemporane sau târzii, caracterizează câteva manifestări ale ethosului dacic, pentru gradul de prezentativitate al acestor informaţiuni, precum şi pentru punerea lor de acord suntem reduşi la simple conjencturi.

Efortul nostru de a regăsi caracterul dacic al sufletului nostru naţional s-ar reduce astfel la încercarea de caracterizare linei incertitudini printr-o altă incertitudine. Aşa ar fi dacă mijloacele noastre de a ne apropia de realitate ar fi toate indirecte şi externe. Din fericire pentru noi, în toate ştiinţele spiritului – şi istoria face parte din ele -, în afara domeniului extern, avem posibilitatea de a ne referi la lucruri prin înţeles şi prin intenţii.

Mai mult decât atât, în măsura în care cunoştinţele noastre în acest domeniu despre semnele pe care omul le lasă în cărţi, pe pietre sau pe suprafaţa pământului, nu sunt nimic decât în măsura în care pun în joc asemenea semnificaţii, putem spune că despre ce suntem şi despre ce au fost cei dinaintea noastră nu putem şti nimic decât în măsura în care le putem atribui din noi un înţeles care să le unifice.

La limita efortului istoricului de a afla …cercetătorul nostru va trebui să cadă de acord cu afirmaţia răsturnătoare a lui Nietzsche:

„Nu putem înţelege trecutul decât prin arătarea a ceea ce este viu din el în vremea noastră“.

Oricine şi-ar închipui că poate da un înţeles afirmaţiunilor lui Herodot ori ale lui Strabo, ori afirmaţiunilor lui Dio Cassius, ori celor mai târzii, ale lui Iordannes, despre daci şi despre geţi, de pildă, afirmaţiunilor că dacii „inhaerens montibus“ (că dacii trăiesc în munţi), ori că sunt nemuritori, chipul în care ne vom reprezenta dependenţa lor de munţi sau nemurirea lor va fi întotdeauna în funcţiune de chipul în care ne reprezentăm noi înşine căţărarea munţilor ori propria noastră nemurire.

Se poate să fie practic lucrul acesta, dar e aşa; în locul faptelor pe care vrem să le cuprindem cu mintea, nu întâlnim în istorie, chiar în relatarea celor mai mărunte fapte petrecut acum câteva minute, decât martori ai acestor fapte; martori care putem să-i confruntăm, să-i discutăm, să-i admitem sau să-i punem la îndoială, în fond, întotdeauna, după ceea ce suntem noi înşine în stare să ne închipuim şi să socotim admisibil despre lucrul pe care vrem să-l stabilim.

Aşa se şi explică de ce există în ştiinţele spiritului atâta diversitate de păreri, şi, dacă de la o vreme o mare parte din martorii unui fenomen cad la învoială să afirme că un lucru s-a petrecut aşa şi nu altfel, lucrul se datoreşte, pe de o parte, faptului că un grup de oameni s-a găsit la un moment dat conformat în acelaşi fel, pradă aceloraşi simţiri şi aceloraşi impresii şi, pe de altă parte, pentru faptul că, la urma urmelor, realitatea asupra căreia se cade de acord este banală, adică corespunde aşteptărilor şi chipului de reprezentare ale celor mai mulţi dintre martori.

Dacă lucrurile stau astfel, chiar în ştiinţă, putem să încercăm să plecăm nu de la vreo cunoaştere cu pretenţii de exactitate istovitoare a realităţii româneşti şi a componenţei sale dace; ci de la aceea ce cu toţii ştim mai mult sau mai puţin, ori, dacă nu ştim, suntem gata să cădem la învoială, pentru un temei sau pentru altul, despre ce suntem noi înşine ca popor şi ceea ce ne închipuim că au fost strămoşii noştri daci.

O dată aşezaţi pe acest teren, putem mărturisi fără pretenţii că sufletul românesc e un lucru complex, produs al unei serii întregi de influenţe.

Şi, fără a putea doza fiecare din aceste influenţe, cu preciziunea chimistului care face o analiză cantitativă, putem, totuşi, cădea lesne de acord asupra anumitor caractere ale specificului nostru naţional, mai ales dacă procedăm prin comparaţie.

Iată, de pildă, o comparaţie între sufletul românesc şi sufletul polonez, în ceea ce priveşte structura componentelor lui latine şi slave. Poporul românesc şi cel polon par a realiza aproape aceeaşi sinteză între elementul latin şi cel slav, luate exact pe dos.

Astfel, în vreme ce polonezii sunt slavi în categoriile fundamentale ale sufletului lor şi latini în categoriile regulative, altfel zis, au în fondul lor spiritual suflul romantic al stepei cu neastâmpărul şi izbucnirile ei, şi în viaţa lor normativă veleităţile de ordine şi organizaţie statală ale catolicismului roman, noi suntem latino-traci în categoriile fundamentale ale sufletului nostru prin luciditate şi măsuri, în vreme ce toate eforturile noastre organizatoare şi regulative par sterilizate într-atât de suprastructura slavă, încât ajungem să ne pară că, pentru ţara noastră, nu există mai mare fericire decât aceea de a nu avea deloc guvernatori şi de a lăsa lucrurile să meargă de la sine. Vorba proverbului: Bună ţară, rea tocmeală.

Dacă am încerca să definim structura sufletului nostru naţional, punând-o în relaţie cu împrejurările în care s-a dezvoltat neamul, cu împrejurările geografice ale unui spaţiu infinit ondulat, cum ar zice d-l Blaga, cu condiţiunile vieţii de vale, cum ar zice, mai precis poate, d-l Stahl, cu genurile de viaţă deosebită ale păstoriei şi plugăriei, cum a făcut-o Densuşianu, cu sufletul omului de la munte, cum o face d-l Mehedinţi, pe urmele lui Eminescu, care deosebea pe românii neaoşi de veneticul român de baltă, ori de acei care caracterizează incertitudinile sufletului românesc în funcţie de nestabilitatea împrejurărilor istorice, şi dacă pe aceste diferite stări sufleteşti, raportate la împrejurările respective, am încerca să punem numele unui popor de provenienţă [daco-romană] am vedea ca acest suflet se caracterizează printr-o serie de veleităţi de a fi în anumite feluri, printr-o serie de tentaţiuni, printr-o serie fie reprezentări divergente despre sine, printr-o serie de sentimente de lipsă de actualitate, care s-ar simţi întregite prin alunecare în direcţia felului de a fi al anumitor altor popoare pe care cu un cuvânt am încercat să le caracterizez sub numele de ispite.

Aceste ispite nu constituiesc reziduul actual al încercării prin care a trecut un neam. Ele sunt rezumatul latent al experienţelor trecutului – sonanţa, cum ar zice d-l Blaga care caracterizează un suflet care schimbă un orizont fizic sau spiritual. Aceste ispite sunt caractere dominante, pentru că ele nu manifestă ca existenţe depline, ci numai ca veleităţi, ca tendinţe de a depăşi şi de a ieşi din tine pentru a te întregi prin adaosul unei realităţi din afară, care te subjugă şi în care recunoşti parcă o identitate formativă primordială, un fel de întoarcere la izvoare, la echilibrul zărilor iniţiale pe care le tulbură elementul de peisaj sufletesc.

Fiecare popor, fiecare suflet popular, se poate caracteriza printr-un anumit dozaj al acestor ispite, care reproduce în arhitectura lui lăuntrică interpenetraţiunea în actualitatea sufletească a vicisitudinilor istorice, prin care a trecut poporul respectiv.

Cine ar putea contesta existenţa în sufletul românesc, de pildă, a unei ispite franceze, adică tendinţa românului desţărănit de a se integra într-un orizont mai subţire, mai cioplit, pe care pare a i-l înfăţişa lumea şi societatea franceză?! Putem condamna lucrul ca superficial, dacă vrem, dar nu putem nega realitatea.

Mai puţini ar fi poate de acord la început. Vor cădea însă de acord de îndată ce se vor vedea mai bine, pentru că ispita aceasta franceză continuă o ispită mai veche a sufletului românesc: ispita greacă. În sentimentul românului desţărănit, care aspiră după cultura franceză, nu trebuie să vedem alt fenomen spiritual decât atracţiunea pe care o va fi exercitat cândva, asupra tracului din deal şi de la munte, dezvoltarea cetăţilor greceşti de la Dunăre şi de la Mare încă dinainte de începutul primului mileniu creştin.

Şi nu e numai o întâmplare faptul că, după Revoluţia Franceză, influenţa franceză s-a răsfrânt în Principate şi a substituit în aristocraţia de la noi vechea cultură grecească. Şi tot aşa, cine ar putea contesta existenţa unei ispite bizantine în strădania voievozilor români încă din perioada marilor înjghebări statale? Care român, care-şi lasă sufletul în voie, nu se simte robit de existenţa multiplicată şi fastuoasă a podoabei Imperiului de Răsărit?

Şi care din oamenii zidurilor de var alb şi acoperişurilor de şindrilă, trase în unghiuri drepte şi în linii precis conturate, nu simte vraja cupolei ori intimitatea tainică a naosului bisericesc?

Ori, care spirit românesc ar putea tăgădui ispita romană? Care român nu s-a străduit să organizeze ceva, să întocmească, să aşeze, care român, atras de vraja nemărturisită a orizonturilor slave, nu s-a simţit luat de chică de mâna puternică a Minervei romane, care l-a adus la realitate, de multe ori cu preţul sterilizării avânturilor sale?

Şi dacă, atunci când, sub masca ispitei romane, apar câteva elemente autentic bizantine, nu-i mai puţin adevărat că această ispită şi-a exercitat întotdeauna funcţia regulatorie asupra avânturilor ethosului românesc.

N-ar fi în ultimul timp decât sub influenţa Bisericei Unite, dar şi ispita germanică, aceea care cuprinde din când în când sufletul nostru, de data asta nu sub forma conformării faţă de un model străin, ci sub forma unui efort de adâncire spre autenticitate, ca şi cum efortul reflexiv şi în profunzime al ethosului german, în loc să ne îmbie la imitarea unui model din afară, ne îndeamnă – şi cazul lui Eminescu, sub acest raport, e totdeauna o dovadă – spre adâncirea şi descoperirea realităţii noastre proprii, a configuraţiei autohtone a sufletului nostru.

Aţi ghicit parcă, s-o mărturisim, cum la limita acestui efort de adâncire germanică în noi înşine se năzare străfundul sufletului românesc, năluceşte ispita străfundului nostru anonim ispita tracă, din care ispita dacă nu e decât o specificare hiperboreeană.

Influenţele franceză, greacă, slavă, germanică, bizantină tracă, câte din aceste sinteze ale materialului trăit în această parte a lumii nu vin să se îmbine în arhitectura sufletului românesc, în arcuiri de bolte şi subsinteze! Pe toate le găseşti prezente în sufletul tău, în faţa oricărei împrejurări care te solicită, române, la acţiune. Gândul care se iscă, mâna care schiţează sunt împinse de toate aceste prototipuri într-o direcţie care nu e decât rezultanta întâlnirilor, un act cu realitate imediată.

S-ar putea scrie nesfârşite cărţi şi s-ar putea face nesfârşit de multe exegeze din încercarea de a desprinde în dosul fiecărui fapt istoric sau divers, al oricui trăieşte viaţa aceasta românească, din descoperirea felului în care aceste elemente se leagă de una din aceste influenţe.

Toate lucrurile ar dobândi astfel infinită rezonanţă şi ne-am putea da seama, în fond, cât de adânci – şi ce lungă variaţiune implică de-a lungul veacurilor – sunt lucrurile care la prima înfăţişare se prezintă drept superficiale.

Mai simple la popoarele pe care vicisitudinile istoriei le-au lăsat fără aristocraţie, ca pe sârbi şi pe bulgari, mai stabile la popoarele pe care o îndelungă supunere la aceleaşi categorii regulative a reuşit să contopească într-o unitate structurală deosebirea materială a ethosurilor intrate în sinteză, cum e Franţa. Această sinteză prezintă, chiar în libertatea ei, o originalitate privind fiecare popor, prin felul în care, în structura lui, s-a decis să ocupe interdependenţa specifică uneia sau alteia din aceste influenţe.

Şi dacă în sufletul românesc există, fără îndoială, o gradaţie de la macedonean la ardelean şi la oltean, trecând prin muntean şi bucovinean, la moldovean şi basarabean, nu e mai puţin adevărat că, dincolo de această variaţie, persistă o unitate de configuraţie care le permite să se regăsească drept nuanţe ale unei aceleiaşi realităţi esenţiale. Şi care e, în această structură, caracterul şi funcţia reală a ispitei tracice?

Ispita tracică nu este, după cum am văzut deja în momentul în care am situat-o în prelungirea ispitei germanice, nu este pentru sufletul românesc o ispită extrospectivă.

Ea nu implică orientarea sufletului românesc după un model extern, care să exercite asupra lui influenţe din afară, cum e lumea franceză ori cum e lumea slavă. Ajungi la traci după ce elimini din tine tot ceea ce reuşeşti să identifici că datoreşti altora. Ispita tracică ar fi deci, judecată din acest punct de vedere exterior, o ispită reziduală. Ea ar cuprinde elementele sufleteşti care nu-şi pot afla altă origine, după cum filologii atribuiesc rădăcinilor trace cuvinte ce nu se vădesc aparţinând altui idiom. Ispita lăuntrică, ispită reziduală.

Dacă traducem aceste cuvinte, ajungem la un rezultat straniu, de natură să întoarcă întregul efort de a ajunge până la ea, pe dos. Dacă cultura unui om este, cum zice Valéry, ceea ce îi rămâne după ce a uitat totul, noi am aparţine lumii trace atunci când nu ne-am mai sili să fim în nici un alt fel decât cum suntem.

Fantoma după care alergăm, căutând sufletul trac, se vădeşte iluzorie numai când încercăm s-o prindem din afară. Să ne oprim şi să ne cufundăm în noi înşine. Să ne lăsăm ispitiţi nu de ceea ce năzuim să fim, ci de ceea ce suntem.

Ajunge să facem acest pas, pentru ca de îndată ispita reziduală, pe care ajungem să o recunoaştem abia în: barză, varză, viezure şi mazăre, transmise nouă fără să ne dăm seama, se preface într-un factor care transfigurează totul.

Nu trebuie să te aşezi lângă Columna lui Traian ca să-ți dovedeşti dacismul, pentru că conciul femeilor din Inidoara nu s-a schimbat până astăzi, ori pentru că printre ostaşii lui Decebal recunoşti cuşmele ţăranilor din Ţara Oaşului, despre rostul cărora se întreabă mulţi istorici care nu au fost niciodată prin ţara aceasta.

Aici în Bucureşti, sub straiele nemţeşti care ne acoperă, în oraşul acesta de „dolmeni“ şi de „menhiri“, care ne înconjoară în care Occidentul dă zilnic asalt irealităţii, care la rândul ei îi macină substanţa într-o atmosferă de basm, lumea tracă reînvie la fiecare pas.

Legătura vieţii omeneşti cu astrele, cu codrul, frăţia aceasta universală a lucrurilor omeneşti cu ale firii, legătura lor mitică şi întrepătrunderea sensului şi destinului lor e dacică şi ea.

Niciodată nu am simţit mai bine tot ce ne desparte de Apus, decât într-o după-amiază de vară, petrecută în grădinile de la Versailles.

În parcul plin de atâtea amintiri eline: Bazinul lui Apollo, în care rânduirea suprapusă a grădinilor care urcă spre castel caută să reconstituie armonia sferelor, aşa încât, ajuns sub scară, în dreptul grădinei circulare, hora pomilor tăiaţi şi pragul scării încercuiesc orizontul într-un cerc perfect închis, din care de la prima treaptă se-nalţă aripa castelului ca o bătaie de aripi în pragul lumii – tu, trac, cucerit de frumuseţe, rămâi totuşi un străin. Simţi că, aci, ochiul e altfel orientat decât tine faţă de lumea din afară, vede altfel. Simţi că raţiunea, pentru a pune ordinea ei în lucruri, trebuie să tundă pomii şi să reclădească zarea, subordonând [totul] unei geometrii care singură apare ca manifestaţie spirituală.

Simţi că aci spiritul împinge natura către margini, că neregularitatea se estompează în aerul irizat şi fumuriu, că coroana pomilor nu-şi recapătă libertatea de a creşte decât de la o anumită înălţime şi distanţă, de unde neregularitatea amănuntului se pierde în unitatea viziunii de ansamblu.

Şi, fără să vrei, libera lor creştere, la marginea universului închis al minţii, ţi se aseamănă cu acele gargouilles care ţâşnesc din înaltul catedralelor de piatră pe la colţuri, pe care rânduiala duhului le izgoneşte ca pe nişte nagode telurice, elementare şi ameninţătoare ale ordinii din tot. Înţelegi atunci că, cu toată deosebirea de secole şi de stiluri – aci clasicismul veacului al XVII-lea, omologatul Versailles, întâlneşte Notre Dame -, ai înaintea ta un om care nu se aşază înaintea universului şi la fel cu tine. Că ai un om a cărui „umanitate“ este să se opună naturii, să i se afirme meşter şi stăpân.

Câtă deosebire de aci şi până la sentimentul de înfrăţire a omului cu lucrurile din jur, cu sentimentul omului care trăieşte integrat în armonia măsurii fireşti a sferelor, în care proporţiile dintre ce exprimă şi ce trăieşte în jur cântă o aceeaşi melodie, se topeşte în aceeaşi armonie a lumii, se simte al său dintre ai săi.

Nu trebuie, pentru aceasta, decât să priviţi gospodăriile cu albul caselor risipite priţitre arbori pe dealurile pe sub care vă duce fuga trenului; ori să vă lăsaţi prinşi de vraja aşezării oraşului ca o floare printre plaiurile de verdeaţă, atunci când trenul începe să coboare panta de la Bârnova spre Iaşi. La fel simţi dacă laşi să vorbească sufletului poezia aşezării mănăstirilor din jurul Bucureştiului, cum e Snagovul, sau Căldăruşanii, ori mai departe Horezul. Omul e altul. Lucrurile acestea nu se pot vedea şi sunt totuşi.

Nu este lucru mai instructiv pentru cine vrea să simtă desparte de Apus şi ce-l constituie ca reacţiune proprie, decât trecerea într-un scurt interval de timp de la Catedrala Albei Iulia, unde doarme între străini Iancu Vodă, la biserica de alături, clădită pentru încoronarea Regelui întregitor. Am petrecut în vecinătatea lor multe ceasuri în timpu| concentrărilor trecute.

Dincolo, acelaşi sentiment măreţ al omului care vrea să domine înconjurul. Turnul care domină priveliştea din jur, zidurile cărora timpul le-a dat culoare străvezie de parcă s-au spălat în el crestăturile de piatră, totul vorbeşte de omul meşter, de omul care se impune firii, se vrea altfel şi stăpân faţă de ea, să înfrângă moartea şi irosirea vremii… să dureze.

Dincoace… totul e pe măsura omului şi a naturii din jur, de parcă-ai fi într-o grădină. Nici un efort de persistenţă. Totul e dezvoltarea firească a naturii dimprejur.

Turnul din fată străjuieşte întinderea ca un plop. (în zarea marelui canal de la Versailles, doi plopi închideau, dimpotrivă, zarea ca o poartă…)

Pridvoarele din jurul bisericii se amestecă printre petunii.

Totul e procesiune liniştită a lucrurilor. Şi, prin deschiderea lor, pătrund zumzetul Văii Mureşului şi zarea fumurie a Zarandului. Nimic din ce a clădit omul aci nu insultă peisajul, nu i se deosebeşte, nu i s-a adăugat. Aci omul românesc e întreg, cum îl ştim, omul doinelor şi al horei, frate cu muntele şi cu codrul frate.

Ca şi la daci, două inimi se zbat în pieptul oricărui român. Una ţine de chemarea pământului – de legătura omului cu cele de aici, de legătura lui cu ai lui, cu bătătura, cu câmpul, cu vitele. Ca o unealtă a pământului lui Dumnezeu stă omul cu cuţitul în fiecare an asupra lui şi-i despică brazda, şi-l fecundează cu sămânţa, şi i se nutreşte cu rodul.

Şi vedenia lui e vedenia pământului, măsura lui e măsura Rotarului, orizontul lui e zarea liniştită, aşteptarea binecuvântării lui Dumnezeu este căderea ploii, timpul lui e osteneala zilei de azi şi nădejdea celei de mâine. Biruinţa lui nu e jertfă, ci pătrundere de ape adânci. Străinătatea nu se lipeşte de el, se asimilează, se desface, îşi pierde alteritatea şi se preface – vorba poetului – în apă şi în pământ.

Aşa se poate spune că nu Roma a cucerit aici pământul, ci pământul a cucerit Roma.

Alta e chemarea codrului, chemare a singurătăţii, a vijeliei, a haiduciei. Chemarea culmilor aspre şi reci, chemarea apelor şi a stelelor ce se oglindesc în ape. Orizontul ei e spaţiul fără sfârşit, spaţiul ordonat în care zările se înfrăţesc şi se ţin unele pe altele de mâini, ca şi stelele cerului. Timpul ei este vecinicia. Pentru această vedenie, lumea, viaţa nu sunt decât un măreţ alai, o vastă procesiune stelară, o neîncetată trecere…

Naşterea, nunta, moartea omului se ţes în cântecul bradului, în cântecul miresei, în colinde şi în bocet, ca şi la ospăţul de priveghi. Maica mielului şi a păstorului aleargă după fiul pierdut, care moare şi renaşte. Sufletul omului trece din vamă în vamă, în marea liturghie a firii. Cântecul lui e cântecul lumilor şi lacrimile lui sunt suspinurile ei negrăite.

Pe icoanele pe care le lucrează încă azi pe sticle ţăranii de la Nicula, buciumul viţei ţâşneşte din coasta Hristosului crucificat şi cântecul paparudelor înmoaie inima lui Dumnezeu pentru ploaie…

Nu ai nevoie să ieşi din Bucureşti. Ajunge să treci într după-amiază de vară, într-o zi de sărbătoare, pragul cimitirelor „Bellu“, „Sfânta Vineri“ sau „Pătrunjel“… şi dacă încerci, te afunzi singuratic în duioasă reverie faţă de cei care ţi-au dragi şi nu mai sunt, lumea străveche izbucneşte lângă tine amestecând reveriei tale bocetul ritual, fără de care duhul celui mort nu se odihneşte şi nu dă pace celui viu. Şi dacă ieşi în aceeaşi zi din oraş, pe orişiunde, nu dai bine de primul sat fără să întâlneşti organizată hora, ceremonia rituală a tracilor, în a cărei învârtire se îngână oscilaţia lent progresivă a sferelor cereşti. Şi când, gonind nebuneşte înainte, poposeşti la picior de plai, doina tracică, şi ea, te întâmpină cu melancolia ei liniştită şi duioasă.

Dacă balaurul, nici zmeul nu-ţi mai ies înainte de sub poduri şi dacă feţii-frumoşi nu-i mai ucid decât în basme – este pentru că ne-am obişnuit să dăm balaurului un chip material. Dacă însă îi referim mai departe sensul lui ancestral de duh râu, dogoarea lui şi relele i le simţim şi azi.

Dacă acesta este fondul nostru dac şi dacă noi suntem daci, mai mult prin inerţiile noastre sufleteşti, decât prin ispitele noastre – de ce această reînnoire a sufletului dac?

Explicaţia trebuie căutată în ceea ce face pe oameni todeauna să se întoarcă asupra lor înşişi şi să-şi cerceteze cugetul: durerea. Când ţi se întâmplă ceva neplăcut; când în ochii altora se ţese despre tine o icoană nepotrivită fiinţei tale; când tu însuţi, judecându-ţi carenţele, ajungi să te îndoieşti, întoarcerea la rădăcinile fiinţei, la izvoare, ad radices, este un puternic mijloc terapeutic.

În prezenţa Domniilor-voastre, care aţi urmărit acest ciclu aici, eu văd tocmai această mărturie şi această sete de apropiere cu ceea ce constituie sâmburele nealterabil al comunităţii noastre de simţire şi credinţa noastră că acest sâmbure este Intr-adevăr nealterabil şi are un rost şi o semnificaţie proprie.

Corespunde acest lucru unei realităţi? Sau e o simplă creaţie a voinţei noastre această aplecare asupra trecutului nostru dac? Corespunde. Nu numai pentru că ne înlesneşte afirmarea autohtoniei noastre efective pe meleagurile acestea, dându-ne astfel putinţa să răspundem, în numele unei realităţi eterne, mitului părelnic al milenarismului pe care l-au născocit vecinii noştri.

Nu numai pentru că ne dă garanţia durării peste toate vicisitudinile ceasului de faţă a ceea ce este o formă de viaţă atât de legată de acest pământ, încât ai impresia că, chiar dacă acest pământ s-ar goli de oameni, cei care le-ar fi luat locul s-ar face aidoma cu noi.

Dar pentru ce înăuntrul ethosului românesc ispita de a fi daci tinde să facă să predomine, din cele două elemente antagoniste din care e făcut sufletul românesc, chipul omului de la munte, chipul omului de plai asupra omului de baltă?

Şi dacă, dintre cele două, primul, elementul păstoresc, este cel mai nealterat, celălalt fiind receptacolul tutulor petrecerilor străine, prin Câmpia Dunării, se înţelege că tendinţa de întoarcere spre daci este o tendinţă netă de purificare a rasei.

Şi mai e ceva. Lupta dintre ethosul păstoresc tracic şi ethosul plugăresc slavo-roman s-a dus de-a lungul veacurilor cu sorţi variabili, până în preajma veacului al XlX-lea, începând din secolul alVIII-lea.

Cu secarea pădurilor şi prefacerea României din ţară de păstori şi crescători de vite şi din ţară de ostaşi, ethosul păstoresc se pare că cedează în faţa celui plugăresc.

Dispare din neam spiritul de aventură, spiritul culmilor, al zărilor îndepărtate, al adâncimilor amare – se rostea un păstor pentru orizontul mic de sat, pentru omul fricos şi aşezat – şi spiritul militar de ordine şi de jertfă. Abia dacă haiducii mai aduc din când în când aer pădureţ în lumea românească siluită de străini.

Reînvierea spiritului dac e astfel menită să fie reînvierea virtuţilor ferice şi ostăşeşti ale neamului nostru, reînvierea zărilor de munte.

Şi dacă dacii s-au lăsat şi ei cândva ameţiţi de cultul viei – prefigurare, de altfel, a buciumului viţei cel adevărat – şi dacă pentru asta Burebista şi Deceneu au trebuit să le impună ispăşiri şi abstinenţe pentru a se reîntoarce la virtuţile mai vechi – ceasul nu e poate prea deosebit astăzi.

Să trimitem deci tineretul şcolilor, în vara ce va veni, în vara cea dintâi care urmează verii încercărilor, la munte nu numai pentru dezgroparea – cu interes arheologic – a trecutului dac.

Să-l trimitem pentru a-i face un suflet de munte. Să-l deprindem cu efortul ascensiunilor îndrăzneţe, cu aerul tare al culmilor, cu biruirea de sine pe care o reprezintă atingerea fiecărui pisc.

Pentru ca, o dată ajuns acolo, în centrul templului circular al marelui zeu, regăsind sensul sideral al horei – resimţind singurătatea iubitoare de viaţă şi oameni, la glasul fluierului care cântă de sufletul omului şi de înfrăţirea lui cu moartea, care nu mai e nimic, reîncadrat în armonia sferelor cereşti, înfrăţit cu codrul şi cu apele -, să aprindă focurile mari pământeşti, ale căror scântei să se ridice în văpaia curăţitoare către astrele cerului.

Soare care luminezi faţa pământului şi care noaptea îl întuneci, lăsându-ne singuri şi goi, Soare în care străluceşte chipul fiului Tău în slava cerului şi pământului nou, primeşte arderea de tot a copiilor Tăi neştiutori şi nevrednici. Şi ajută-ne –

Tu, care faci şi desfaci împărăţiile ca vieţile ca dimineţile şi care risipeşti ceţurile şi faci să crească florile grânele – să vedem iarăşi răsărirea Ta.

Mircea Vulcănescu – Dimensiunea românească a existenţei - Ispita dacică

op. cit, pg. 957-973

(Conferință rostită de Mircea Vulcănescu la Sala Dalles din București, în 31 mai 1941)


(Fluierul)Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Cititi si cele mai cautate articole de pe Fluierul:

Medic acuză: În fazele inițiale, te faci bine în 24 de ore cu o singură perfuzie. România refuză să cumpere tratamentul. În faze mai grave există tratament cu un înalt grad de eficiență:Tocilizumab. România nu-l cumpără. Opinia Fluierul.ro

Încă o dezinformare și o marotă soroșistă în ziarul Neue Zürcher Zeitung : Duhul legionarilor în cămăși verzi dacă nu chiar legionari în carne și oase umblă prin Academia Română și prin Biserica Ortodoxă Română.

Germania. După Steaua Galbenă segregare după Certificatul Verde. Persoanele nevaccinate vor fi INTERZISE de la piața de Crăciun din Berlin, după ce oficialii au aprobat interzicerea acestora, cel mai recent exemplu de societate post-Covid pe două niveluri.

BOMBĂ ActiveNews: "Președintele Klaus Iohannis este membru al Organizației Progresiste 'European Council of Foreign Relations' un Think-Tank fondat de GEORGE SOROS". Fluierul.ro a descoperit că ECFR e condusă de Carl Bildt MEMBRU AL GRUPULUI BILDERBERG

SUA. Sen. Ron Johnson: „16.766 uciși de vaccin în 10 luni. Cu vaccinul COVID, am avut 16.766 de decese în 10 luni, administrând acest vaccin, Nu are niciun rost să obligăm vaccinarea - cu vaccinul COVID, când am avut 16.766 de decese în 10 luni” (VIDEO)

COMENTARIU Valeriu ȘUHAN: Teroarea

Ion Cristoiu: De ce nu cad partidele la o Înțelegere ca în martie 1907? Pentru că nu se confruntă cu pericolul numit Răscoala din 1907

În SUA, fără viză. România și încă trei țări ar putea intra în programul Visa Waiver

Un român a băut o ladă cu bere ca să "dea afară" vaccinul

Coronavirus în România 27 octombrie 2021. Bilanț complet COVID-19

Se pregătește un eveniment de importanță mondială: COP26, ultima șansă pentru planetă

Coronavirus în România 27 octombrie 2021. Numărul de cazuri noi, în scădere : 14.950. Peste 500 de oameni au murit. Bilanț complet COVID-19

Cum a învățat Emma Răducanu limba română și ce a motivat-o să câștige primul meci la Cluj Napoca

O carte pe zi: "Cei mai frumoși ani din viața lui Anton" de Norris von Schirach

Videoconferință Mediafax "Dezvoltarea României": Vom avea un deficit de 600 - 700 de mii de ingineri în 10 ani. România nu are destui profesori de informatică

Incidența în Capitală a scăzut după aproape două săptămâni. Ce valori s-au înregistrat

Avertismentul unui medic: 95% dintre persoanele vaccinate, dar infectate, nu au afecțiune pulmonară

Alphabet și Microsoft spulberă estimările, cu venituri de 110 miliarde de dolari

Comoara de patrimoniu din București din care fură toți, iar statul stă cu mâinile-n sân

Horoscop 27 octombrie – Așteptări înșelate pentru patru zodii. Se așteptau să se întâmple cu totul altceva

Proiecte USR. Taxa pe viciu ar urma să fie colectată direct la Ministerul Sănătății

Republica Moldova face istorie: cumpără, pentru prima dată, gaze din alte surse decât cea rusească

Schimbările climatice: ONU trage un semnal puternic de alarmă în privința emisiilor. Cum se prezintă rapoartele

Doi parlamentari îl urmează pe Ludovic Orban și aleg să plece din PNL

Ziua pisicii negre. Interviuri emoționante. Pisica neagră la români: ghinion sau noroc? FOTO

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Recep Erdogan vrea să discute direct cu Joe Biden despre problema avioanelor F-35

Ciolacu: Am o comunicare cu premierul desemnat, nu am negocieri cu PNL

Continuarea filmului "Dune" a fost aprobată de Legendary și Warner Bros

BREAKING NEWS. Schimbare de situație. Certificatul verde nu a trecut de votul Senatului

Simona Halep și Gabriela Ruse se confruntă miercuri în primul tur la Transylvanian Open

Emma Răducanu, prima victorie pe tărâm românesc. Surpriza a oferit-o la final

PREZENTUL FĂRĂ PERDEA Marius Oprea / Sindromul totalitar al pandemiei: cenzura și "certificatul verde". O luptă inegală între democrație și moarte

Breaking News. Certificatul verde a trecut de Senat. Urmează votul în Camera Deputaților

Ucigașul din Kongsberg n-a ajuns la închisoare. Autoritățile norvegiene riscă noi controverse, după cazul Breivik

TOP 10 negativ Cristiano Ronaldo. Care sunt cele mai grele înfrângeri din cariera lusitanului

Tendințe în coafură: Balayage – ce este și cine îl poate avea?

Simona Halep a răpus-o pe Gabriela Ruse într-o oră și 14 minute

Amazon se pregătește pentru lansarea unei aplicații revoluționare. Ce vei putea face cu ea

Ucigașul lui Marian Cozma, implicat într-un dosar de proxenetism. Parchetul din Győr a cerut o pedeapsă mai aspră

Aşa convingi o femeie matură să facă amor cu un bărbat tânăr

Cât mai e mita la Ministerul Dezvoltării. Un consilier a fost reținut

Reacția vehementă a Poloniei, după sancțiunile aspre decise de Curtea de Justiție a UE

Ciucă: Lista nominală a miniștrilor și programul de guvernare, până sâmbătă seara

Polonia, amendată de UE cu un milion de euro pe zi pentru Secția disciplinară a judecătorilor

În atenția filateliștilor: Primul timbru din istorie va fi scos la licitație

Certificatul verde, obligatoriu pentru angajații de la stat

Transelectrica: Este foarte puțin probabil să nu găsim soluții la nivel regional în cazul unor dificultăți în alimentarea cu energie

Legea pentru compensarea facturilor la curent electric și gaze naturale a fost adoptată de Parlament

Statele Unite fac apel la decizia curții de justiție britanice în privința extrădării fondatorului WikiLeaks. Care este starea lui Julian Assange

Ce fac când nu mai știu cum să vă mintă. SUA. Fauci o întoarce că la Brăila sau mai exact ca Rafila și Cercel

Un virus modificat genetic care ucide celulele canceroase și distruge și celulele ce le asigură locurile de ascundere a fost dezvoltat de oamenii de știință britanici. Virusul nu atacă celulele sănătoase.

GALERIE FOTO De la scolioză la campioană națională. Povestea de film a Alexandrei Dobrin

Alexandru Cumpănașu - MARELE PLAN:Transilvania, independentă! Restul, România Federală

Suedia suspendă vaccinarea cu Moderna pentru o perioadă nedeterminată pentru orice persoană sub 31 de ani, după ce pacienții vaccinați au dezvoltat o boală cardiacă paralizantă

Romgaz a ajuns la un acord cu americanii de la Exxon pentru preluarea a 50% din perimetrul Neptun Deep. "Se estimează că tranzacția va fi finalizată în primul trimestru din 2022."

Tot mai deciși să se imunizeze, românii au stabilit un nou record: 151.000 de persoane s-au vaccinat în ultimele 24 de ore

Valeriu Gheorghiță: România va administra o cantitate înjumătățită din vaccinul Moderna la doza booster

Dezvăluiri despre ultimele ore din viața lui Diego Maradona: "Avea o voce ciudată, ca a unui robot"

MASONERIE. Conform casetelor lui Robert Turcescu - Niels Schnecker - Este Mason Gradul 33 - Mare Comandor pentru Republica Moldova. Soția lui Niels Schnecker, Iulia Scnecker este consilier economic al Ambasadei României din Spania

COMENTARIU Lelia Munteanu. Armistițiul rezervistului - o gargară cu poncifuri

VIDEO. Dezvoltatorul imobiliar Hagag Development Europe s-a listat la Bursa din Tel Aviv

Scenariul propus de UDMR: armistițiu doar trei luni și refacerea alianței la începutul anului viitor

1968. România și războiul care i-a suflat în ceafă. Cum a pregatit Ceausescu apararea tarii. Documente secrete despre asaltul pregatit de sutelor de mii de soldați ruși și unguri

Aflată sub asediu, Ambulanța Galați a suspendat concediile și zilele libere ale angajaților

Guvernul Cioloș-Soroș: Ministerul Energiei: STRATEGIA ENERGETICĂ CARE ÎI ÎNGROAPĂ PE ROMÂNI. Prețul curentului electric livrat populației va crește cu 50%

Ion Cristoiu: Cred că al treilea premier va fi Florin Cîțu. PNL e pregătit și pentru anticipate

Cum pot beneficia de șomaj tehnic salariații firmelor a căror activitate este suspendată în contextul COVID-19

Companiile Blue Origin și Boeing prezintă planurile unui "parc de afaceri" în spațiu

Cea mai sexy dansatoare amatoare. O tânără a înebunit internetul cu un DANS EROTIC VIDEO

Reacție la propunerea PNL. PSD vrea un armistițiu agreat de toate partidele de dreapta

The Blockchain Innovation Summit

Decizie judecătorească: Vaccinul produs de firma Glaxo provoaca autism! Vaccinul "Infanrix Hexa”, este un vaccin hexavalent, administrat in primul an de viata, care „protejează” de poliomielita, difterie, tetanos, hepatita B, tusea convulsiva, haemophilius

Tupeu nemărginit. Ruşii ne-au sfârtecat țara și tot ei deschid gura. Ministerul Afacerilor Externe din Rusia: „Noi n-am uitat de partea cui a luptat armata română în al Doilea război mondial”. Păi nu voi ați semnat Pactul Ribbentrop-Molotov cu Hitler?

Bolșevism UDMR-ist. Penibilul Cseke "își asumă". Cseke: " Îmi asum certificatul verde obligatoriu în Sănătate. Cel care nu prezintă Certificatul va rămâne fără loc de muncă." E nevoie de o LEGE în Parlament, Penibilule, ca să îngrădești drepturile omului

Descoperire uriașă a celor de la NASA: Cum arată prima planetă din afara galaxiei noastre

MINCIUNA DE LA NOTRE DAME. Internauții Francezi au demontat printr-un simplu experiment MINCIUNA autorităților franceze cu focul "accidental". Lemnul de stejar NU arde în Vâlvătăi...chiar supus la o flacără accidentală relativ mare

O superputere a Europei interzice vânzarea de câini și de pisici în magazine. Când va intra în vigoare noua lege

AUR încurajează interceptările în Parlamentul României

Valeriu Gheorghiță: Cei care au făcut prima doză cu Johnson&Johnson află vineri cu ce vaccin își fac boosterul

Florian Bodog: Se forțează proiectul prin care angajații nevaccinați din Sănătate pot fi suspendați

COMENTARIU Adrian Onciu: Răspunsul la întrebarea "De ce lipsesc medicamentele anticovid?"

O femeie a fost condamnată la închisoare după ce a lăsat un copil de 5 ani să moară în soare

Un șofer inconștient spulberă o barieră la calea ferată în Prahova

Alimentație. Deși sunt perfecte pentru vegani, ciupercile trebuie evitate de femeile însărcinate

Update: Catastrofă umanitară în Suceava și Botoșani. Peste 50% dintre adulți nu au salar. ROMÂNIA SITUAȚIE CATASTROFALĂ. Câți sunt oficial plecați la muncă în străinătate, câți sunt fără salar, câți mai au încă un salar. Care e situația în fiecare județ.

VIDEO Un puști de 13 ani a marcat 483 de goluri pentru AC Milan

Epidemiologul Octavian Jurma, estimări despre numărul de cazuri COVID din prima parte a lunii noiembrie

Cerem Procuraturii şi Parlamentului să deschidă o ANCHETĂ. Apartenența lui Klaus Iohannis la Organizația Bilderbergilor "European Council of Foreign Relations" condusă de Bilderbergul CARL BILDT și finanțată de SOROS, a fost ștearsă rapid de site.

Peste 100 de spitale din România, alimentate cu medicamentul care vindecă pacienții infectați cu SARS-CoV-2

UE a doua URSS. Komisarii Progresiști de la conducerea UE cenzurează discuțiile pe care le poartă cu SOROS. EUObserver "Details of EU Brexit talks with Blair and Soros kept secret" - "Detalii despre discuțiile UE cu SOROS și Blair ținute secrete"

Facebook Papers: ce se află în documentele care zguduie cea mai mare rețea socială din lume

Sorin Cîmpeanu, despre felul în care elevii vor recupera cele două săptămâni de vacanță

Pentagon: Filiala afgană a rețelei Stat Islamic ar putea avea în șase luni capacitatea de a ataca SUA

Coronavirus în România 26 octombrie 2021. 16.765 cazuri noi și 511 decese. Bilanț complet COVID-19

COMENTARIU Sorin Avram: Pentru Florin Cîțu, negocierile se execută, nu se discută

Jaqueline Cristian a băgat spaima în adversară, la debutul la Transylvania Open

România a depășit marți pragul de 6 milioane de persoane vaccinate cu schema completă

Originea și Apariția Oxigenului pe Pământ. Originea „celei mai importante inovații evolutive” a Pământului

Roxana Nemeş, protagonista unui sex tape: "Eu sunt acolo"

Crime Tâlhării. Nesimțirea lui Arafat nu are limite. Arafat ține cont de specialiști doar la Congrese și Festivaluri. Arafat și trupa de politruci își bagă picioare în Institutul Național de Sănătate Publică și în Societatea Națională de Epidemiologie

3 DECEMBRIE 1991 a încetat din viață Petre Țuțea. DE CE VOR SA-L INTERZICA PE PETRE TUTEA? Petre Țuțea: "Statul acesta îi apără pe străini de noi. Ca-n colonii. Aici stă cauza indolenței noastre: în EXPLOATARE. De ce și pentru cine să muncești în plus?"

Iată de ce este bine să investești într-un aparat aerosoli. Ce beneficii are această terapie

ROMÂNIA: Ce le pregătește progresistul Cioloș - poreclit fiul lui Soros - românilor? Vaccinarea cu forța CA PE VITE, și desfacerea contractului de muncă, pentru oricine refuză vaccinarea cu forța USR-istă

O mașină de lux furată din Marea Britanie a fost găsită la o firmă din România

Deutsche Welle - Despre Iohannis: Cum a ajuns IOHANNIS un SOROȘIST INTERNAȚIONALIST AGRESIV dintr-un evanghelist ce profesa un conservatorism moderat așa cum s-a prezentat în campania electorală

Cum arată Oana, fosta soţie a lui Kamara, la videochat. Ce program are la serviciu FOTO

Surpriză de proporții în Cupa României la fotbal. Un portar, eroul partidei

Progresistul anti-român Lucian Boia: "Basarabia nu e România!". Individul lansează teza revizionistă care afirmă că voievodatul Moldova n-ar avea absolut nici o legătură cu România

INCREDIBIL.IMIGRANTII VIN PESTE STUDENTI. Ministrul Invatamantului "Universitatea Politehnică din București și Universitatea București au disponibilitatea de a oferi cazare și masă pentru refugiati"

Bilanț provizoriu COVID-19. Aproape 17.000 de cazuri noi și 523 decese

Mor profesorii pe capete, politrucii progresisto-soroșisti nu închid școlile ca să moară și mai mulți Oameni

S-au răcorit cu o partidă de amor în parc. Imagini XXX filmate lângă un loc de joacă pentru copii VIDEO

DEMISIA. Iohannis: "Mi s-a propus să fiu membru" în organizația condusă de un Bilderberg și finanțată de Soros. "Sunt bucuros să spun că-mi doresc acest lucru"

INCREDIBIL - Germania vrea sa redistribuie cei 400.000 refugiații africani si asiatici ce vor veni anul acesta în Germania, către România și către celelalte state ale Uniunii Europene

Cine sunt baronii lemnului vizați de DNA, în Bistrița: Traian Larionesi, împătimit după trofee "exotice" din Africa, Emil Iugan - milionarul discret din Forbes

Mihai Stoica, le bate obrazul nesimțiților progresiști de la Guvernare: " E mai periculos un om vaccinat netestat decât un om nevaccinat testat negativ. Ar trebui şi cei care conduc ţara asta să bage la cap"

Analiza Gramaticala - Clasele V - VIII

E oficial: Djokovic va trebui să fie vaccinat pentru a juca la Australian Open. Întrebarea e: de ce progresiștii nu-l lăsa să se testeze? În plus, Djokovic a avut boala, deci are o imunitate mai puternică decât a oricărui vaccinat

Donald Trump va lansa o nouă rețea de socializare: Platforma va "ține piept tiraniei și cenzurii marilor companii de tehnologie"

SCENE DE SEX la "Mireasă pentru fiul meu"? Ce au văzut telespectatorii, la TV, a creat isterie | VIDEO

Cristian Parvulescu - unul dintre principalii agenti de influenta - seful ONG-ului "Pro Democratia" - ONG finantat de George SOROS - declaratie impotriva Articolui I din Constitutia Romaniei

SA AFLE TOATE LUMEA ! NU EXISTA NICI UN SIRIAN CARE SA VREA SA VINA IN ROMANIA. (e o manipulare grosolana a Germaniei si a UE-ului care prezinta situatia in acest mod) EXISTA DOAR INTENTIA UNOR DEPORTARI CU FORTA PROPUSE DE GERMANIA (Germania = UE)

Este sau nu migratia uriasa la care asistam un fenomen programat sau este unul spontan? Migratia uriasa la care asistam in aceste zile readuce Planul Kalergi in actualitate. Cine a imaginat Planul Kalergi: genocidul popoarelor europene?

Caz NOU de sindrom hemolitic uremic apărut ACUM la Bacău. Și la Bacău e "eCOLI", MINCINOȘILOR? A zburat "eColi" din Argeș la Bacău? Sau și acolo "e prea mult bălegar" cum a spus Achimaș că e în Argeș?

Cosmina Păsărin, mai sexy ca acum 14 ani când poza în Playboy FOTO

Licitație inedită în București: mașini rare de la pasionați sau din patrimoniile instituțiilor publice

Românca rănită în atacul TERORIST de la Londra a murit. Dumnezeu s-o aibă în pază.

Ciolacu despre negocierile politice: Absolut toate variantele sunt în discuție

Florin Cîțu: Nu există nicio flexibilizare a mandatului premierului desemnat

Ludovic Orban se retrage din grupul parlamentar al PNL, rămîne neafiliat

Propunere inedită a liderului deputaților UDMR, Csoma Botond: armistițiu între partide de șase luni

Tesla Model 3 a devenit în septembrie cel mai bine vândută mașină din Europa

Macron se va întâlni cu președintele Poloniei, pe fondul tensiunilor dintre UE și Varșovia

Răspunsul USR la propunerea PNL. Armistițiu există deja în Parlament, este nevoie de mai mult

HOROSCOP 26 octombrie. Luna în Rac. Energie maximă și trăiri intense pentru trei zodii

Iohannis face o vizită în Egipt, la invitația șefului de stat Abdel Fattah El-Sisi

Medic stomatolog specializat în Ortodonție, Denisa Zaharia, anunță efectele fenomenului mondial Zoom Boom în Stomatologia din România

Scoțiencei Sally Wood Lamont i se cere demisia de la conducerea Comitetului Național Paralimpic Român

Compania de curierat Sameday integrează în flotă noua generație de camioane MAN - ADVERTORIAL

Irina Bara a eliminat-o pe Irina Begu, furnizând una din surprizele turneului Transylvania Open

Pandemia a dat peste cap acțiuni ale loturilor naționale de fotbal. Ce decizie a luat FRF

Valeriu Gheorghiță știe cum va evolua pandemia: Prin vaccinare, boala se transformă într-o banală răceală

O carte pe zi: "Transatlantic" de Colum McCann

Rețeaua stațiilor de carburanți din Iran este paralizată din cauza unui atac cibernetic

Walter Smith, legendarul antrenor al echipei Glasgow Ranger, a murit

Admiterea la Jandarmerie. 11 candidați la școli de jandarmi au luat 2 și 3, iar după contestații, nota maximă. Răspunsul instituției

Premiera ultimelor zile. România are un pat liber la ATI pentru bolnavii COVID-19

OPRIȚI VĂNZAREA TERENURILOR LA STRĂINI. Mii de fermieri protesteaza in Bucuresti: „Ați schimbat Guvernul să vindeți terenul!”.

PENIBIL. Cioloş - şoarecele lui Merkel şi al lui Soros a ajuns să se creadă dulău. Cioloş vrea să joace dur cu Marea Britanie şi s-o pună să plătească un preț mare pentru Brexit pentru ca nu cumva alții de frică să mai îndrăznească să iasă din UE

SLUGILE LUI SOROS ÎNJURĂ AUR. Cristian Parvulesco, Sluga lui SOROS, neobolșevicul progresist internaționalist plătit de o viață din banii lui SOROS pe la ONG-urile lui, înjură la greu AUR: "Ce propune AUR este neo-fascism și neo-legionarism deschis"

Soroșiștii de Digi24 îi înjură disperați pe cei de la AUR. Iată articolul Soroșiștilor de la DIGI 24 despre AUR. Dacă cei de la Digi îi îi înjură cu năduf pe cei de la AUR, înseamnă că e de bine

REȚEAUA GULEN ÎN ROMÂNIA. Imperiul financiar din spatele școlilor "Lumina" "învârte" sume colosale în România. Cine sunt afaceriștii care fac parte din Rețeaua Gulen, rețea acuzată de Erdogan ca a organizat Lovitura de Stat?

Unii "specialiști în semnele masonice" cred că noul prim-ministru al Marii Britanii, Teresa May şi cancelarul german Angela Merkel fac parte din Illuminati după semnul identic din mâini pe care îl fac. Același semn e făcut de Juncker și de Papa Paul II

Turcia. Ministrul Justiției turc, Bekir Bozdag: "Washingtonul știe că predicatorul Gülen este implicat ÎN LOVITURA DE STAT. Sunt sigur că serviciile americane știu că el a făcut-o"

Apar noi poze cu semnele masonice făcute de Teresa May şi de cancelarul Angela Merkel

GERMANIA. VIDEO Explozie INTENȚIONATĂ intr-un restaurant din orasul german Ansbach, in apropiere de Nuremberg. UN KAMIKAZE S-A DETONAT. CEL PUȚIN 1 MORT ȘI 12 RĂNIȚI - VIDEO

ISTORIE. Primul și al doilea Război Cecen. CECENII AU LUPTAT RECENT PENTRU INDEPENDENȚA ȚĂRII LOR, ÎN DOUĂ RĂZBOAIE ÎMPOTRIVA RUSIEI primul între 1994-1996 și al doilea între 1999–2000

Către WERNER-MERKEL-și-KURZ. Strigăt de disperare : Muncitor sucevean la cules de sparanghel: ”Vrem să mergem acasă, nu vrem să murim aici pe capete”.Aceasta e mizerie mortală care s-a făcut și se face pe baza unui acord guvernamental Româno-German

CORONAVISUL. Organizația Mondială a Sănătății decretează Urgență Mondială...Și când te gândești că doar acum câteva zile epidemiologul de servicii, Rafila, ne spunea că virusul "nu e ceva deosebit"

Alegeri Prezidențiale Tur 1. Rezultate Parțiale Autoritatea Electorală Permantă după numărarea a 7,825,909 voturi. Dăncilă la peste 10 procente peste Barna și cu 12 procente în urma lui Iohannis

E FRIG. E FRIG. E FRIG. MORȚII DE LA MATEI BALȘ. Efectele frigului din saloane și vina cinicului soroșist Nicusor Dan care îi ține pe bucureșteni în frig de trei luni, inclusiv pe pacienții bolnavi din saloanele de spital

Jerusalem Post: Dronele Israeliene cad ca muștele în teritoriul palestinian și nu se știe de ce.

Prof. Ioan Scurtu: "Se repetă situaţia din ani '50, când s-a eliminat limba latină, istoria românilor a devenit istoria RPR, iar geografia României a fost înlocuită cu geografia URSS

Australia intenționează să producă rachete ghidate pentru dotarea propriei armate

VIDEO Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, mărturisește că a greșit când a dat jos masca de protecție în Parlament

Poziţii sexuale pentru persoanele plinuţe. Ce să faci ca să simţi plăcere când eşti supraponderal

Directorul Metrorex DESMINTE DEZINFORMĂRILE lui Drulă, Scula Soroșiștă de pe Bascula Dezinformării. Directorul Metrorex DEZMINTE tot ce au spus autoritățile și îl contrazice pe ministrul Drulă: 'Revendicările țin de chestiunea salarială'

Modul în care editarea ARN afectează sistemul imunitar

UK. Studenții de la Universitatea din Manchester promovează votul de neîncredere în șefa universității. „A adus în mod iresponsabil studenții înapoi în campus pentru a-și asigura venituri din taxe și chirie și apoi i-a închis în cazare”

Distanțarea socială în natură.

Camelia Potec organizează un eveniment spectaculos la retragerea sa. În centrul Bucureștiului va fi instalat 9 zile un bazin de înot! "Sper ca lumea să vină"

ISRAEL. Pașapoartele de VACCINARE sunt deja în funcțiune în Israel. INCREDIBIL: Doar VACCINAȚII AU INTRAT. Discriminare pe față. NEVACCINAȚII nu au fost lăsați să intre la concert.

CLARIFICĂRI IDEOLOGICE - Micile Ramuri ale Naționalismul Românesc și influența Serviciilor Secrete asupra lor. Versiunea 3: UPDATE: Clubul de la Roma

BARBADOS. Munca la domiciliu vă duce în jos psihicul? Faceți cunoștință cu britanicii care și-au mutat biroul în Barbados datorită schemei „pașaport în paradis”

Profesoara Geta Angheluță a murit. Actorul Daniel Busuioc, mesaj emoționant

Digisport: Primă incredibilă pentru Rădoi, dacă România câștigă Euro U21. Cât vor câștiga tricolorii pentru semifinale

Sunt Organizatorii din umbră ai Euromaidanului Ucrainian aceeași cu Cei Din Piața Victoriei? Spectacolul cu telefoane şi lasere din Piață Victoriei IDENTIC cu spectacolul de la Euromaidanul din KIEV.

V-am spus noi că zilele la conducerea Departamentului de Stat a celui care a insultat România făcând jocul Progresiștilor sunt NUMĂRATE? Donald Trump plănuiește înlocuirea lui Rex Tillerson din fruntea diplomației cu șeful CIA (presă)

Ion Cristoiu - Arma mortală a Binomului SRI-DNA: Denunțul pentru fapta petrecută pe vremea lui Burebista! Operaţiunea pute şi din spaţiul cosmic a folosire a Luptei împotriva corupţiei pentru răfuieli politico-mafiote

LEGEA CIOLOȘ-BIRIȘ. Dragnea anunță cum îi loveşte pe români în moalele capului. Dragnea anunță mărirea contribuțiilor angajatului: Contribuția la sănătate al fiecărui salariat va creşte la 25% și cea de pensii va fi de 10%. Plus 16% impozit pe salariu.

REPORTAJ Clubul polonezilor din Cracovia îndrăgostiți de România: se vorbește românește și se plătește în lei

Cum recunoașteți modelele străvechi de pe IE față de cele inventate recent. Cum recunoști o IE cu modele străvechi românești, de UN KITSCH.

ODIOS. UDMR cere coaliției PSD+ALDE ca 15 Martie, ziua când în 1848, parlamentul Ungariei a votat alipirea Ardealului la Ungaria, să devină "Sărbătoare Națională a României". Românii din Ardeal au luptat cu arma în mână pentru a împiedeca acest lucru

Laura Andreşan, în filme XXX. "Profa de sex": "Sunt prima târfă din ţară"

Statul Român trebuie să salveze producția pe cărbune România. Ministerul Energiei renunță la 1.000 de angajați de la ComplexulEnergetic Oltenia. Ce plan de salvare are pentru companie

Un proiect progresist Securistic: Buletinele cu CIP prin intermediul cărora SE VA AMPRENTA întreaga populație a României de parcă toată țara e formată din Borfaşi. CITIȚI CUI FOLOSEȘTE acest nou sistem?

Bianca Drăgușanu și Victor Slav au făcut sex în mașină. Prezentatorul Tv a dat totul pe față

Dinastia Basarabilor - a întemeiat şi a condus Țara Românească timp de peste 350 de ani - Basarab I - Domn al Țării Românești 1310 (?) - 1352

Progresiștii vor să aducă milioane de migranți cu forța prin COTE OBLIGATORII impuse țărilor UE. Liderii UE s-au certat pe cotele obligatorii pentru relocarea refugiaților. Liderii Progresiști vor să aducă milioane de migranți conservatorii se opun

Fotografie incendiară cu amanta lui Florin Salam. Bruneta, surprinsă goală, în pat FOTO

Trump către Hillary: "Dacă voi câștiga vei face puşcărie". "Să-ți fie frică de mine ca președinte dacă voi câștiga vei fi în închisoare"

Cum arată Tily Niculae, actriţa din serialul "La bloc", la un an de la cumplitul diagnostic FOTO

DESPRE NOUA RELIGIE PROGRESISTĂ. Halloweenul sărbătoarea Demonică a Religiei Progresiste. Progresiştii au preluat sărbătoarea Celtică numită Samhain, Ziua Demonilor, şi au transformat-o în Halloween, Ziua Satanei pe care o opun Sărbătorilor Creştine

Volkswagen va plăti un miliard de euro amendă în Germania pentru Dieselgate. Europa rămâne ănsă mult în urma SUA la măsurile luate împotriva grupului german. ÎN ROMÂNIA Volkswagen NU VA PLĂTI nimic, căci noi suntem colonia Germaniei și a federalistei UE

CLUJ-NAPOCA. Patru extremiști unguri l-a bătut la sânge pe un român într-un bar pe motiv că vorbea româneşte

Rombul

Neomarxista Clotilde Armand a scos porumbelul ateist pe gură. Clotilde "poporul unei țări se regăsește în religie numai atunci când oamenii sunt extrem de nefericiți, ceea ce nu mai este cazul țărilor occidentale". Se-ntoarce MIRCEA ELIADE în mormânt

Istorie. 21 februarie 1907 - 21 februarie 2021. 114 ani de la începutul Marii Răscoale Țărănești din 1907. O pată neagră în exploatarea țărănimii române de către arendaşii evrei, greci şi români şi a unei represiunii sângeroase a guvernului regelui Carol I

Se caută ACTORI români, fete şi băieţi, pentru FILME PORNO. Care sunt condiţiileCititi aici: Cele mai Cautate Articole de pe Fluierul


Cititi aici: Cele Mai Importante Stiri ale Zilei


Cititi aici: Ultimele Stiri


Cititi aici: Stirile Din Sport


Cititi aici: Stirile Tabloide


Cititi aici: Articolele despre Jaful si Dezastrul ce se-ntampla in Tara


Cititi aici: Articolele despre Istorie


Cititi aici: Horoscopul