13:07
Comentarii Adauga Comentariu

REGATUL UNGARIEI. 2 iunie 1247. Diploma Cavalerilor Ioaniți. Sunt menționați în ea Voievozii Români Litovoi, Seneslau, Ioan si FărcașDiploma Cavalerilor Ioaniți la 2 iunie 1247

Diploma emisă de regele ungar Béla al IV-lea (rege al Ungariei între 1235-1270)

În numele Sfintei Treimi una și nedespărțită, Amin. Bela, din mila lui Dumnezeu regele Ungariei, Dalmației, Croației, Ramei, Serbiei, Galiției, Lodomeriei și Cumaniei de-a pururea …

… Așa dar, mânați de acest gând, după o îndelungată sfătuire cu fruntașii și baronii regatului nostru, ne-am oprit la această hotărâre luată dimpreună cu venerabilul bărbat Rembald, marele preceptor al casei Ospitalierilor din Ierusalim, din părțile de dincoace de mare, cu privire la repopularea regatului nostru, care prin năvălirea dușmănoasă a națiunii barbare numită tartari, a îndurat mare pagubă, atât prin pierderea bunurilor, cât și prin uciderea locuitorilor, că deoarece acel preceptor în numele casei Ospitalierilor s-a îndatorat de bună voie, pe sine și casa Ospitalierilor, să ia armele pentru ajutorarea regatului nostru în vederea apărării credinței creștine, potrivit cu actul scris mai jos, și să ne dea sfat și ajutor credincios pentru popularea țării noastre, și să se supună și la celelalte îndatoriri ce se vor arăta îndată în această scrisoare,

îi dăm și îi dăruim lui și prin dânsul numitei case întreaga țară a Severinului împreună cu munții ce țin de ea și cu toate celelalte și cu toate celelalte ce atârnă de ea, precum și cnezatele lui Ioan și Farcaș, până la râul Olt,

afară de teritoriul cnezatului voievodului Litovoi, pe care îl lăsăm olatilor așa cum l-au stăpânit aceștia și până acum.

N.Red. "pe care îl lăsăm olatilor așa cum l-au stăpânit aceștia și până acum" prin urmare voievodatul lui Litovoi era unul Românesc și nu unul slavo-român sau cumano-român etc..

Totuși în așa fel încât jumătate din toate foloasele și veniturile și slujbele din întreaga țară a Severinului amintită mai sus, și din cnezatele numite mai sus, să o păstrăm pe seama noastră și a urmașilor noștri, cealaltă jumătate căzând în folosul casei pomenite mai sus, afară de bisericile clădite și cele ce se vor clădi în toate teritoriile sus zise, din veniturile cărora nu păstrăm nimic pe seama noastră, rămânând totuși neatinse cinstea și drepturile arhiepiscopilor și episcopilor pe care știe că le au, lăsând deoparte și toate morile dintre hotarele țărilor amintite atât cele clădite cât și cele ce se vor clădi,

în afară de cele din țara Lytua, precum și toate clădirile și semănăturile făcute cu cheltuiala fraților zisei case, și fânețele și pășunile pentru vitele și oile lor, și pescăriile care sunt acum în ființă sau care se vor face de către ei, care toate vrem să se oprească în întregime în folosul fraților acestora, afară de pescăriile de la Dunăre și iazurile de la Celei pe care le păstram împreună pe seama noastră și a lor.

Și mai îngăduim ca jumătate din toate veniturile și foloasele ce se vor strânge pe seama regelui de la olatii ce locuiesc în țara Lytua, în afară de țara Hațegului cu cele ce țin de ea, să le culeagă sus zisa casă.

N.Red. prin urmare Hațegul făcea parte din țara Lytua, iar regele maghiar impune o diviziune fiscală între Hațeg și restul țării Lytua.

Mai voim ca amintiții olati să ajute pe sus zișii frați cu mijloacele lor ostășești întru apărarea țării și înfrângerea și pedepsirea atacurilor ce ni s-ar aduce de către străinii, iar din partea lor acești frați să fie datori la prilejuri asemănătoare să le dea lor sprijin și ajutor, pe cât le va sta în putință.

Pe lângă acestea, din sarea ce le-am îngăduit să ducă în chip îndestulător spre folosința acelei țări și a părților dinspre Bulgaria, Grecia și Cumania, din orice ocnă din Ultrasilvana de unde vor putea mai ușor să o scoată cu cheltuiala dimpreună a noastră și a lor, fără atingerea întru nimic a dreptului episcopal;

tot astfel și din banii ce vor umbla acolo din voința regelui și hotărârea preceptorului acestei case, ce va fi în slujbă în acea vreme, jumătate o păstrăm pe seama noastră, precum s-a spus mai sus și despre celelalte venituri, cealaltă jumătate având a fi îndreptată spre folosul zisei case, fără atingerea drepturilor bisericilor.

De asemenea, rânduielile pe care le va fi hărăzit zisa Casă nobililor și altora venind din alte părți să locuiască în ținuturile amintite, atât în privința libertăților lor cât și a judecăților, precum și hotărârile judecătorești pe care le vor fi rostit împotriva acelora, le vom încuviința și întări, fără atingerea părții noastre din folosințele ieșind de acolo, cu acest adaos că de se va rosti vreo osândă <într-o pricină de> vărsare de sânge împotriva mai marilor țării, și ei se vor simți nedreptățiți, să poată face apel la Curtea noastră.

Mai adăugăm că dacă ar veni vreo oaste asupra regatului nostru, de care lucru să ne ferească Dumnezeu, a cincea parte din ostașii țării amintite să fie datori a veni în oastea noastră și a porni la război pentru apărarea țării noastre.

Dar dacă vom îndrepta oaste spre Bulgaria, Grecia, și Cumania va purcede a treia parte din cei în stare a merge la război, și din prada de război, atât cea mișcătoare cât și cea nemișcătoare, numita casă își va primi partea sa după numărul ostașilor din Severin, precum și a armelor lor.

Pe lângă aceasta am dăruit amintitului preceptor, și printr-însul casei Ospitalierilor, toată Cumania, de la râul Olt și munții Ultrasilvanei, sub aceleași îndatoriri ce sunt arătate mai sus cu privire la țara Severinului,

în afară de țara lui Seneslau, voievodul olatilor, pe care le-am lăsat-o acelora așa cum au stăpânit-o și până acum, și întru totul sub toate acele îndatoriri, rânduite mai sus, cu privire la țara Lytua. ..."

N.Red. "în afară de țara lui Seneslau, voievodul olatilor, pe care le-am lăsat-o acelora așa cum au stăpânit-o și până acum" prin urmare voievodatul lui Seneslau era unul Românesc și nu unul slavo-român sau cumano-român etc..

Textul Diplomei în Limba Latina

A. Ch. 1247. Idem Bela Hospitalariis terras amplissimas de Zeurino confert.

In nomine sanctae Trinitatis, et indiuiduae Vnitatis. Amen. Bela, Dei gratia, Vngariae, Dalmatiae, Croatiae, Ramae, Seruiae, Galiciae, Lodomeriae, Cumaniaeque Rex in perpetuum. Regum Celsitudo requirit, et sublimium dignitati debetur, vt inter cetera eo studiosius ad multiplicationem inuigilet subditorum, quo ipsorum gloria in subiectae plebis multitudine specialius exaltatur; praesertim cum regum omnium et regnorum potentia, pax, et securitas, in suorum robore consistere dignoscantur. Accedit nihilominus non ad modicam sollicitudinis regiae partem, eos [448] benignioribus intueri, et amplioribus prosequi beneficiis, in quorum personis et vtilitas temporalis prouenire speratur, et Rex regum omnium propensius honoratur.

Hae itaque consideratione inducti, cum venerabili viro Rembaldo, domorum hospitalis Ierosolymitani magno praeceptore in partibus cismontanis (al. cismarinis) dilecto Amico nostro, super populatione regni nostri, quod per hostilem barbarae nationis incursum, quae Tartari appellantur, sicut in bonorum amissione, sic incolarum interemtione graue sustinuit dispendium, longo praehabito tractatu cum Principibus et baronibus regni nostri, in hoc nostra resedit communiter deliberatio, vt, quia idem praeceptor, nomine domus hospitalis, in subsidium regni nostri intuitu defensionis fidei Christianae, arma assumere, secundum formam inferius annotatam, et in populanda terra nostra consilium et auxilium impendere, bona fide, nec non alias subire conditiones, paullo post praesentibus insertas, se ac domum hospitalis sponte obligauit;

damus, et conferimus sibi, et per eum dictae domui totam terram de Zeurino, cum alpibus ad eam pertinentibus, et aliis attinentiis omnibus, pariter cum Kenazatibus Ioannis et Farcasii vsque ad fluuium Oltae, excepta terra Kenaratus Lyrtioy (Pr. Linioy) Waiwodae, quam Olahis relinquimus, prout iidem hactenus tenuerunt; ita tamen, quod medietatem omnium vtilitatum et redituum, ac seruitiorum de tota terra Zeurini memorata, et Kenazatibus supra nominatis prouenientium, nobis et successoribus nostris reseruamus, medietate alia ad vsum domus supra dictae cedente, exceptis ecclesiis constructis et construendis, in omnibus 449terris supradictis, de quarum reditibus nihil nobis reseruamus;

saluis tamen reuerentiis et iuribus archiepiscoporum, et episcoporum, quae habere dignoscuntur; exceptis etiam molendinis omnibus, infra terminos praenotatarum terrarum vbicunque factis, vel faciendis;

praeterquam intra Lytira (Pr. Lytua) nec non aedificiis et agriculturis omnibus, sumtibus fratrum dictae domus factis; foenetis quoque, seu animalium et pecorum suorum pascuis; piscinis etiam, quae nunc sunt vel fient per ipsos; quae omnia ad ipsorum fratrum vsum integraliter volumus retineri; praeter piscationes Danubii ac piscinae de Cheley (Pr. Cheleg) quas nobis et ipsis communes reseruamus.

Contulimus etiam, quod medietatem omnium prouentuum et vtilitatum, quae ab Olahis, terram Lityra habitantibus, excepta terra Hotsat (Pr. Harsot) cum pertinentibus suis, regi colligentur, domus hospitalis percipiat antedicta.

Volumus etiam, quod memorati Olahi ad defensionem terrae, et ad iniurias propulsandas, seu vlciscendas, quae ab extraneis, nostrae ditioni non subiectis, inferentur, iam dictis fratribus cum apparatu suo bellico assistere, et e conuerso ipsi fratres in casibus consimilibus eis subsidium et iuuamen iuxta posse impendere teneantur.

Ad haec de salibus, quos ad vsum dictae terrae, et illarum partium versus Bulgariam, Graeciam, et Cumaniam sufficienter deferri concedimus, de quacunque salis fodina Vltrasiluana commodius, sumtibus nobis et ipsis communibus, extrahi potuerint, saluo in omnibus iure episcopali, nec non de moneta, quae illic de voluntate regia et consilio praeceptoris domus illius, pro tempore constituti, curret, medietatem nobis reseruamus, sicuti de ceteris reditibus est praetactum; 450medietate alia ad vsum dictae domus conuertenda, saluis iuribus ecclesiarum.

Ordinationes, quas nobilibus ac aliis tam super libertatibus ipsorum, quam super iudiciis ad inhabitandam terram iam dictam, aliunde venientibus concesserit, salua parte nostra redituum et vtilitatum inde prouenientium, dicta domus; nec non sententias, quas tulerit in eosdem, ratas habebimus atque firmas;

hoc addito, quod si contra maiores terrae aliqua sententia de sanguinis effusione prolata fuerit, in qua senserint se grauari, ad nostram curiam valeant appellare;

hoc insuper adiecto, quod si exercitus regnum nostrum, quod absit, inuadere attemptaret, quinta pars armatorum terrae iam dictae pro defensione terrae nostrae in exercitu nostro ad bella procedere teneatur; si autem versus Bulgariam, Graeciam et Cumaniam exercitum mouerimus; tertia pars omnium ad bella habilium praecedet, et de aquisitionibus tam mobilium, quam immobilium portionem recipiet domus iam dicta, pro numero personarum exercitus de Zeurino pariter et armorum.

Ad haec contulimus Praeceptori antedicto et per ipsum domui hospitalis a fluuio Oltae et alpibus vltrasiluanis totam Cumaniam sub eisdem conditionibus, quae de terra de Zeurino superius sunt expressae, excepta terra Szeneslai Woiavodae Olahorum, quam eisdem reliquimus, prout iidem hactenus tenuerunt; sub eisdem etiam conditionibus per omnia, quae de terra Lytira sunt superius ordinatae.

Hoc autem nolumus praeterire, quod a primo introitu saepe dictorum fratrum vsque ad viginti quinque annos omnes reditus Cumaniae terrae, integraliter domus percipiat iam praefata; praeterquam de terra Szeneslai antedicta, de qua tantum medietatem redituum et vtilitatum obtinebit. Ex tunc vero medietas [451] omnium prouentuum, vtilitatum et seruitiorum per fratres eiusdem domus, a celsitudine regia approbatos et iuratos, fisco regio ministratur;

ita tamen, quod de quinquennio in quinquennium per nostrum hominem specialem proprii reditus, seruitia et vtilitates, exinde prouenientes, debeant computari; sumtus vero, qui in castrorum, seu munitionum custodiis fient, sicut nobis et ipsis fratribus debent esse communes, saluis aliis conditionibus pro parte nostra, et exceptionibus pro parte domus hospitalis in terra Cumaniae, vt puta de Ecclesiis, de molendiuis et aliis omnibus, quae singillatim superius de Zeurino sunt expressa.

Ad castra etiam aedificanda in dicta terra Cumaniae, nec non contra quoslibet impugnatores terrae Cumanae consilium et vires ipsis fratribus impendemus, quum necesse fuerit, et ab ipsis fratribus fuerimus requisiti; etiam cessantibus impedimentis aliis, illuc personaliter accedendo.

Concedimus etiam eisdem terram quingentorum (Pr. 400.) aratrorum in Feketig, vel alibi vltra siluas complebimus hunc numerum, vbi magis ad introitum terrae Cumanae vel Zeurini dictis fratribus videbimus expedire; super qua donatione litteras nostras dabimus speciales. Denique, vt saepe dicta domus hospitalis commodius sibi necessaria per mare valeat procurare, pro vtilitatibus regni nostri et suis, contulimus sibi iuxta maritima ciuitatem Scardonam, cum omnibus suis pertinentiis et iuribus, ipsam contingentibus; nec non praedium Peczath (Pr. Pegzath) cum suis terminis et vtilitatibus, prout charissimus frater noster, inclytae memoriae Colomanus rex tenuit;

et quemadmodum ad ipsum praedium pertinere digoscuntur; saluis ecclesiarum iuribus in eisdem. 452Insuper etiam terram nomine Woyla (Pr. Waila) iuxta Danubium non longe a Zemilen existentem, a castro de Crassou exemtam, cum omnibus pertinentiis et vtilitatibus suis, sicut Nicolaus, frater Vgolini, in perpetuitatibus tenuerat;

fratribus contulimus praedictis. Porro saepedictus Praeceptor ob concessiones nostras, quas propter caussas infra scriptas facimus, seu fecimus, obligauit se nomine dictae domus, arma assumere contra omnes paganos, cuiuscunque nationis, nec non contra Bulgaros;

contra alios autem Schismaticos, si regnum, aut regni confinia inuadere attemptarent, nominatim ac praecise introducere in regnum nostrum in praesente, ad nostrum et regni nostri seruitium centum fratres, militaribus armis et equis decenter, et bene praeparatos; contra exercitum autem Christianorum, regnum nostrum intrare volentem, obligauit se nomine dictae domus, dare quinquaginta fratres armatos ad custodiam et defensionem castrorum et munitionum in confiniis existentium; Vt est Posonium, Musunium, Suprunium, Castrum ferreum, castrum nouum et etiam infra, vbicunque rex voluerit collocare, et sexaginta contra Tartaros, si regnum nostrum ipsos intrare contingat; quod absit. Quibus omnibus, quamdiu sunt in custodiis castrorum et munitionum, regia prouisio faciet sumtus necessarios ministrare.

Adiunctum est etiam nomine domus, quod praeceptor seu magister, qui pro tempore ad gubernationem domorum in regnis nostris existentium, mittetur de partibus transmarinis vel aliis, in introitu suo promittere teneatur, data fide iuxta consuetudinem sui Ordinis, omnem fidelitatem regi et regno; et obseruare facere atque attendere in se et suis, sine fraude, vniuersa et singula supra dicta; et quod curam et operam dabit, ad populandum 453non solum dictas terras, sed etiam alias terras regni nostri; et quod rusticos de regno nostro cuiuscunque conditionis et nationis, ac Saxones vel Teutonicos de nostro regno non recipiant ad habitandum terras supradictas, nisi de licentia regit speciali.

Adiunctum insuper fuit a nobis, et a Praeceptore iam dicto, nomine praefatae domus receptum, quod si praemissa vel aliqua, seu aliquid de praemissis, ad quae dictus Praeceptor se et praedictam domum superius obligauerat, per ipsum vel per alium praeceptorem seu magistrum; pro tempore constitutum, omitti contingeret, et tertio sollempniter admonitus satisfacere non curaret, magnusque Magister transmarinus super haec modo debito pro parte regia sufficienter requisitus, non emendaret infra annum post factam requisitionem, quod omissum est seu neglectum per dictum magistrum, seu praeceptorem, pro tempore existentem, emendam seu vltionem per subtractionem redituum; vel alio modo, iuxta quantitatem et qualitatem excessus, regia deliberatio recipiet, iuxta suae beneplacitum voluntatis. Vt igitur vniuersa et singula supradicta, coram nobis et baronibus nostris recitata, perpetuae firmitatis, quantum est ex persona nostra, robur obtineant; quae fide data porrectione dexterae regalis nostrae promisimus, durantibus obligationibus, ex parte domus factis, inuiolabiliter obseruare, et facere obseruari, praesentem tradidimus paginam, charactere bullae nostrae aureae communitam; et saepe dictum Praeceptorem, nomine domus hospitalis praefatae, per dilectum, fidelem nostrum, magistrum Achillem, Albensem Praepositum, aulae nostrae vice-Cancellarium, in possessionem praedictorum corporalem auctoritate regia fecimus introduci.

Datum per manus reuerendi Patris Benedicti Archiepiscopi 454Colocensis et aulae nostrae Cancellarii. Ven. Patre Stephano archiepiscopo Strigon. Bartholomaeo Quinque-Eccles. Stephano Zagrab. Basilio Cenadien. Pouza Bosnen. Arnolpho Iaurien. Zalando Wesprimien. Wicentio Warad. Heymone Wacien. Gallo Transilu.

Lamperto Agriensi Episcopis, ecclesias Dei feliciter gubernantibus. Ratislao illustri Duce Galliciae et bano totius Sclauoniae; Stephano Comite Palatino; Laurentio Waywoda Transilu. Dionysio magistro Tauernic. et Comite Posoniensi; Rolando iudice aulae nostrae; Mauritio magistro Dapiferorum, et Comite Nitriensi;

Chak magistro Agazonum et comite Supruniensi; Bagin (al. Bagono) magistro pincernarum, et comite de Bana; Paulo de Zounuk; Benedicto Musun. Nicolao Zaladien. alio Nicolao de ferreo castro; Henrico Simighiensi, Seuerico (Pr. Seuerino) Albensi comitibus, et aliis quam pluribus Comitatus et Magistratus regni nostri tenentibus; anno ab Incarnatione Domini MCCXLVII. quarto (al. III.) nonas Iunii, regni autem nostri anno duodecimo.“

Ex MSS. Battyán. et apud Pray Diss. VII. p. 134. Katona T. VI. p. 45. Non diu prouinciam poterant tueri Cruciferi contra Bulgaros; eam, vt videtur, sponte relictam, iam anno 1249. administrare coepit nomine Comitis Seuerinensis Laurentius. Vid. Diss. Prayanas. p. 138.

(sursa: http://www.arcanum.hu/mol/lpext.dll/fejer/413/416/50b?f=templates&fn=document-frame.htm&2.0)

(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

PNL-ul lui Cîțu-Iohannis și PSD Ciulacu-Dâncu-Grindeanu au transformat România în țara ABUZURILOR ANTICONSTITUȚIONALE A patra zi consecutiv când gașca de Securistoizi de la PNL PSD și UDMR împiedică ABUZIV și NEconstituțional Demararea Moțiunii de CENZURĂ

Culmea Nerușinării. Maimuțele progresiste nu l-au lăsat pe Președintele Braziliei să mănânce Cina la Restaurant. Președinte uneia dintre cele mai mari țări de pe Glob, a trebuit să mănânce Pizza pe stradă.

Fluierul a avut încă o dată dreptate. După ce ne-a intoxicat la începutul Pandemiei cu originea "sigur, sigur, naturală" a virusului, celebrul The Lancet, o întoarce că la Brăila: "nu există dovezi care să susțină în mod direct o origine naturală"

Sex oral într-o parcare din Bucureşti. Ea e dezbrăcată, el cu pantalonii în vine IMAGINI XXX

Dezvăluire bombă a lui Liviu Dragnea: În România SRI-ul pune prim-miniștrii. Liviu Dragnea a declarat că șeful SRI, Hellvig împreună cu Coldea și Dâncu, i-au cerut să-l pună pe Dîncu premier chiar în ziua când PSD câștigase alegerile

S-A ACTIVAT SI OMUL FMI-ULUI SI AL BANCILOR STRAINE - MUGUR ISARESCU. Isarescu ataca si el reducerea TVA-ului pentru populatie de la 24% la 19%

SUNTEM O COLONIE. Electrica are manageri noi si vechi. Arielle Malard De Rothschild continua sa fie in Consiliul de Administratie Electrica. Cine sunt administratorii companiei romane vandute pe Bursa

Pornhub a pregătit un clip special pentru cei care sunt singuri de Sărbători VIDEO

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

V-ar plăcea să plătiți un impozit de 10 lei la un salariu de 5.000 de lei? Atâta au plătit în 2015, firmele austriece (fără bănci) ca impozit pe profit, statului român, la o uriașă cifră de afaceri de 8,047 miliarde de euro. ANALIZĂ FLUIERUL:RO

Anisia Gafton, ipostaze de infarct, cu chiloții la vedere. Dezmăț total | VIDEO

Covid-19. Medicii și Infirmierele VACCINATE răspândesc infecția în Spitale. Reîncepe Reinfectarea spitalelor din România sub "priceperea" "bravilor" noștri medici incapabili DE DOI ANI DE ZILE să pună în aplicare masuri elementare de test și prevenție.

Se umflă sau nu testiculele după vaccin? Nicki Minaj spune că Da și că vărul ei a rămas impotent și cu ele umflate și că viitoarea mireasă l-a părăsit. Fauci și CNN zic că nu. Dar statistica VAERS ii contrazice. 46 de cazuri raportate de Testicule Umflate

TENERÍÍFEE....Vacanțele lungi şi dese cheia marilor succese. TENERIFE. HOTEL ABAMA 5 STELE. A PLECAT PE ASCUNS CA HOȚII. Dar o româncă l-a dat de gol! Toată România a aflat de la o româncă UNDE se află zilele acestea soții Carmen și Klaus Iohannis

Şi Brigitte Bardot dă de pământ cu mișcarea soroşistă #metoo. Brigitte Bardot: "Sunt actrițe în căutare de publicitate care după ce au flirtat cu producătorii să obțină un rol îi acuză acum de hărțuire sexuală"

VIDEO - 18-SEPTEMBRIE-2015 HAOS IN CROATIA. 15.600 de imigranti au intrat in Croatia intr-o singura zi - CENZURA TOTALA LA TELEVIZIUNILE DIN ROMANIA CARE NU AU ARATAT ACESTE IMAGINI INCREDIBILE

Când Sculele Sistemului Progresist sar una la beregata celeilalte. Unui Cioloșist, iar altul Câțist. DAN TĂPĂLAGĂ îl demască pe Cosmin Prepliceani. "Portretul ziaristului preferat de mogul. Studiu de caz: Cosmin Prelipceanu"

BĂNCILE STRĂINE DIN ROMÂNIA AU RECURS LA "OPTIMIZARE FISCALĂ" CA SĂ NU DEA NICI UN BAN IMPOZITE LA STAT. Ministrul Finanțelor: Din cele 46 de bănci din România, 31 "sunt pe pierdere". Doar 15 bănci au plătit impozit pe profit în ultimii 5 ani

Judecătoarea care a apărut în filme porno îl apără pe Gregorian Bivolaru: Poliţia sfidează justiţia şi instanţa

DEEA, concurenta care a făcut sex pe INSULA IUBIRII, vedetă pe un site PORNO FOTO

Plânsul vuvuzelelor sistemului progresist care se zvârcolesc ca de ceasul morții. Dan Tapalagă - Hotnews "Ultima zi din viața noastră". Fără a fi votați majoritar de oameni, progresiştii se mențin la putere doar prin pârghiile Binomului

Clienţii "fetiţelor" din showbiz aveau fetişuri mudare. "Le cerea să le pupe....."

Roxana Nemeş, protagonista unui sex tape: "Eu sunt acolo"

În replică la cele 3 milioane de semnături strânse de Coaliția pentru Familie, progresiștii au strâns peste 10.000 de semnături. O singură întrebare avem pentru semnatari: De ce vreți să luați dreptul oricărui copil de a avea o MAMĂ și un TATĂ?

Silvana Rîciu, în lacrimi după moartea unei celebre cântăreţe de muzică populară. "Această femeie m-a îngrijit pe patul de spital.."

Cum îşi bat nemții joc de noi. Germanii de la LIDL vând în România produse cu Salmonella produse de producători austrieci. Cereale cu salmonella, retrase de urgenţă din Lidl. Clienţii sunt rugaţi să returneze produsele cumpărate

SUA. Deep State-ul Progresist American reia diversiunea cu "implicarea Rusiei în Alegerile din SUA de partea lui Trump". Prima țintă Rudolf Giuliani: fost primar al New York, un apropiat al lui Donald Trump. Giuliano l-a apărat pe Trump ca avocat.

Austria: Federaliştii Progresişti ce conduc Uniunea Europeană salută victoria progresistului Van der Bellen în Austria (Tusk, Schulz, Hollande)

Reginele SEXULUI ANAL. Ce actriţe porno au devenit cunoscute datorită acestui tip de sex GALERIE FOTO

Multinaționalele Alimentare își bat joc la greu de români și de est-europeni. Alte produse de calitate inferioară: Produse Coca-Cola, Jacobs, Tchibo şi Nescafe, de calitate inferioară, în magazinele din Europa de Est

Farfuridi n-a murit, el e Turcan travestit. Liberalii susțin şi căsătoria între bărbat şi femeie şi parteneriatul civil între persoane de acelaşi sex. Diferența între cele două NU există doar că se folosesc cuvinte diferite pentru a le denumi

Alexandru cel Mare avea 3 soții şi era dezgustat şi scârbit de practicile homosexuale şi totuși "Adevărul.ro" şi mulți alții din Rețeaua Progresistă afirmă cu Nerușinare că era "homosexual"

Insula iubirii: Infidela Deea, sex în baie cu Tomi. Colega ei, subjugată de ispită: "Poţi sa vii..."

Imagini XXX. Cine este vedeta surprinsă aproape goală la plajă

KLAUS IOHANNIS 5 ANI DE MANDAT IMPOTRIVA ROMANILOR: A incalcat Constitutia acceptand relocarile fortate, a fost lobbistul bancilor si al multinationalelor straine, omul ONG-urilor lui SOROS, dusmanul Zilei Nationale si al Republicii Moldova

UE A DOUA URSS COMENTARIU Marius Oprea / Pentru (progresista și neomarxista) UE, oamenii săraci sînt mai puţin importanţi decît şoarecii de laborator şi ”violenţa de gen”

Mara Bănică. "Am văzut filmuleţele erotice. Maria Constantin este o femeie de consum..."

Românii sunt ținuți ÎN MOD INTENȚIONAT cu Salarii de Mizerie pentru a fi o forță de muncă ieftină pentru MULTINAȚIONALELE STRĂINE. Salarii de MIZERIE de 300-450 de euro în toate regiunile țării.

VIDEO Donald Trump, la plecare: ''Ne vom întoarce, într-un fel sau altul''

Viorica de la Clejani, mai slabă ca niciodată. Ce secret ascunde

La schi cu URŞII . Salvamontul avertizează: "Sunt urși pe pârtia Clăbucet din Predeal". Nu va trece mult şi vom avea primele victime. VIDEO

ANALIZA FLUIERUL : Ce se-ntâmplă de fapt cu România? ŞtiriPeSurse: Care ar fi guvernul din umbră al PSD-ului

Străinii nu mai cumpără terenuri în România cu hectarul ci cu zecile de mii de hectare Secretele solului-minune din România. Cernoziomul din care ies producţii uriaşe, vândut pe nimic şi vânat de străini.

POLONIA NU CEDEAZĂ. Spre deosebire de râmele din Parlamentul României, Senatorii Polonezi au aprobat Legile Justiției în ciuda protestelor Rețelei SOROS, a Federaliștilor Progresiști de la UE, și al Departamentului de Stat rămas progresist

STRĂINII NE SPUN SĂ VINDEM TOT, IAR ADEVĂRUL ÎI PUBLICĂ. Adevărul "Banca de Investiții Berenberg: Statul ar trebui să își reducă participațiile la OMV Petrom, Romgaz sau Electrica"

UN MARE CAMPION CĂRUIA I S-A FĂCUT O MARE NEDREPTATE. Ilie Năstase 4 ani suspendare pentru niște vorbe, Sharapova 2 ani suspendare pentru că s-a drogat și a trișat

Polonia dorește să ceară despăgubiri de război Germaniei: „Guvernul se pregăteşte de o contraofensivă istorică”

Roxana Nemeş, protagonista unui film XXX: "Eu sunt acolo. Toată lumea face asta"

Dan Odobescu, cumnatul lui Adrian Nastase, urmarit penal in dosarul ASF, pentru complicitate la trafic de influenta si constituirea unui grup infractional organizat

">

Sibiu. Protest de amploare împotriva torționarului lui Horea, Cloșca și Crișan și a susținătorilor lui de tip Iohannis. Protest de amploare la Sibiu. Se cere retragerea statuii baronului Brukenthal din Piața Mare dezvelită cu mare fast chiar de Iohannis

Cât plătește fiecare român pe lună pentru ajutoarele sociale acordate de statul român? Mai nimic. Mai puțin de 1 euro pe lună de fiecare român.

Din ciclul DEX-ul pentru soroșiști. Și GENUNCHE este regionalism. Pop nu a greșit deloc folosindu-l. Să folosești regionalisme din zona ta natală E ABSOLUT OK, Numai veneticii, străinii de limbă și analfabeții snobi se feresc de ele...și fac pe fudulii.

DailyMail - De ce Japonia a încetat să mai utileze vaccinul ROR anti Rujeolă-Oreion-Rubeolă (eng. MMR). Dacă acest vaccin e atât de "sigur" de ce Japonia l-a scos?

SCENE DE SEX la "Mireasă pentru fiul meu"? Ce au văzut telespectatorii, la TV, a creat isterie | VIDEO

Analiza Gramaticala - Clasele V - VIII

Razvan Bratulescu, noul comandant al bazei militare Deveselu

SUA. Centrul pentru Controlul Bolilor (CDC) confirmă că încărcăturile virale la persoanele Vaccinate cu Delta sunt foarte infecțioase, așa că a decis ca VACCINAȚII să fie obligați să poarte măști

Cea mai sexy dansatoare amatoare. O tânără a înebunit internetul cu un DANS EROTIC VIDEO

Trei mari direcții desprinse din discursul CPAC al lui Donald Trump

Actriţa româncă de filme pentru adulţi explică ce se întâmplă în spatele camerelor. "Mă sună vedete să facem amor în trei, cu iubitul"


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.29 Pag.30 Pag.31
Pag.32 Pag.33 Pag.34 Pag.35

Nr. de articole la aceasta sectiune: 2072, afisate in 35 pagini.